Vælg en side

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Som ejendomsejer og udlejer behandler vi persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, som giver dig indsigt i, hvilke persondata vi behandler og hvordan disse behandles.

Som udlejer er vi dataansvarlig, men vil for største delen af tilfældene benyttes os af en administrator:

Mose EA ApS

CVR-nr.: 38188712

Erhvervsparken 7

9500 Hobro

Telefon: 32427070

Mail: kontakt@moseea.dk

 

1927 Estate Development ApS har interne procedurer og politikker, der sikrer, at dine oplysninger er godt beskyttet. Der er således politikker for både den digitale og den fysiske sikkerhed.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

I 1927 Estate Development ApS behandler vi dine oplysninger til forskellige formål og med forskellige lovhjemler alt efter din tilknytning og brug af vores services.

Lejer

Som lejer i en af de ejendomme, som vi ejer behandler vi data om dig. Det er blandt andet persondata, som vi efter lovgivningen er forpligtiget til at behandle, og oplysninger som er nødvendige for at kunne efterleve den lejekontrakt, som vi har indgået.

De persondata vi behandler i den forbindelse omfatter;

 • Almindelige persondata (artikel 6), såsom navn, din adresse, telefonnummer og din e-mailadresse.
 • I nogen tilfælde, f.eks. ved tilmeldelse af forsyningsaftaler, behandler vi tillige CPR-nummer.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

 

Det sker til brug for:

Administration af dit lejemål, herunder

 • Nødvendig kommunikation med dig, herunder digital kommunikation
 • Opkrævning og regulering af leje, forbrugsudgifter og lignende
 • særaftaler eller tilladelser om fx husdyrhold, vedligeholdelsespligt, forbedringer eller fremleje
 • klager fra dig eller klager over dig modtaget fra andre

 

Administration af den ejendom du bor i, herunder

 • Lejekontrakt, lejefastsættelse og lejevarslinger
 • Forbrugsregnskaber
 • Husordenssager
 • Fraflytningssager
 • Oplysninger om evt. moderniseringer og byggeregnskaber

 

Afhændelse af ejendom

Som led i vores forretning sker det ofte, at vi afhænder ejendomme i vores portefølje, og i disse tilfælde vil dine persondata blive gjort tilgængelig i et datarum til brug for due diligence. Her kan vi overføre dine personoplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Endeligt kan 1927 Estate Development ApS behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c).

Fastlæggelse af retskrav

Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav, fx hvis der er tvist om lejens størrelse, vedligeholdelsesforpligtelse, manglende betaling af leje eller manglende overholdelse af god skik og orden

Opfyldelse af lovkrav

Opfyldelse af lovkrav, fx opbevaring af bogføringsmateriale

Potentiel lejer

Som potentiel lejer kan du benytte dig af vores interesselister i de ønskede områder, hvor vores virksomhed har udlejningsejendomme.

Her behandler vi oplysningerne om dig for at kunne tilbyde dig et relevant lejemål.

De persondata vi behandler i den forbindelse omfatter;

 • Almindelige persondata, såsom navn, telefonnummer, din e-mailadresse og produktinteresser

Oplysningerne indsamles og opbevares alene for at imødekomme dit ønske om at blive orienteret om eventuelle ledige lejemål samt nyt fra eventuelle projekter

Behandlingen sker alene i så længe du ønsker det, og du kan til enhver tid afmelde dig vores service.

Tilmelder du dig vores interesselister, anvender vi de føromtalte data samt dine boligønsker i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hjemmeside

Som bruger af vores hjemmeside skal du vide, at hjemmesiden indeholder funktioner, der kræver, at du afgiver persondata. Det drejer sig blandt andet om vores kontaktformular, hvor afgivelse af persondata er nødvendig for, at funktionen kan bruges.

Vi bruger ligeledes cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om dette i vores cookie-politik. Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og cookiebekendtgørelsen § 3).

Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer kun dine persondata den tid, det er nødvendigt for de angivne formål. Herefter sletter vi dine persondata. Vi er dog i visse relationer forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid, hvilket vil fremgå af lovgivningen, eksempelvis bogføringsloven.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dette kan eksempelvis være it-leverandører, markedsføringsbureauer o.l. I sådanne tilfælde vil der altid være indgået databehandleraftaler, og vi videregiver kun oplysningerne i nødvendigt omfang og med en klar instruks om, hvordan oplysningerne skal og må behandles. Dette vil eksempelvis være tilfældet ved udøvelsen af statistikker, analyser samt tilfredshedsundersøgelser. Der forbeholdes i denne forbindelse ret til at beholde data i anonymiseret form.

1927 Estate Development ApS kan videregive dine personoplysninger til vores koncernforbundne selskaber, herunder 1927 Estate Development i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

Vi videregiver også dine persondata, hvis vi er retligt forpligtet, f.eks. som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig.

Dette vil f.eks. være tilfældet, når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder beboeren som aftager af el-forbrug på adressen, tilmelder opkrævningen af husleje til Nets. Det kan også være, hvis der behandles tvister i huslejenævnet eller boligretten.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Virksomhederne bistår vores organisation med markedsføringsaktiviteter og kommunikation. De bistår endvidere med analyseværktøjer og organisatoriske værktøjer, som medvirker til at optimere vores forretning og yde vores lejere/potentielle lejere den bedste service.

Aftalerne der er indgået med databehandlere og underdatabehandlere, der er beliggende uden for EU/EØS, er indgået på grundlag af EU’s standardkontraktbestemmelser som anført i databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c), og de fornødne og passende garantier, der er påkrævet efter databeskyttelsesforordningen, er således opfyldt. Du kan læse mere om garantierne i EU Standard Model Clauses.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit meddelte samtykke til os tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se registrerede oplysninger (indsigtsretten)

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Databeskyttelsesforordningen og anden lovgivning, herunder reglerne om advokaters tavshedspligt, indeholder dog undtagelser hertil.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning er kommet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af en af de ovennævnte rettigheder, kan du kontakte os på den e-mail, der er angivet nedenfor under kontaktoplysninger. I e-mailen skal du anføre dit fulde navn. Du kan også sende et brev eller ringe til os, men vi skal have mulighed for behørigt at kunne identificere dig.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger

1927 Estate Development ApS

CVR: 31943663

Nordre Strandvej 58

8240 Risskov

Mail: gdpr@1927.dk

  SKRIV DIG OP


  Tilmeld dig uforpligtende og få besked, så snart vi har mere information om Micro Living.

  Ved tilmelding accepterer du vores privatlivspolitik. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.